Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 12/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Choszcznie z 2015-11-30

Sygn. akt IV P 12/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Choszcznie – Wydział IV Pracy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Tomasz Klimczak

Protokolant: sekretarz sądowy Monika Mazurkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2015 roku w C.

sprawy z powództwa: K. K.

przeciwko S. P. w Z.

o zapłatę wynagrodzenia za pracę , o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o zasiłek chorobowy

I.  zasądza od pozwanej S. P. w Z. na rzecz powódki K. K. kwotę 7573,51 zł (siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 51/100) brutto wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:

1.  83,85 zł od dnia 26 kwietnia 2009r. do dnia zapłaty,

2.  82,15 zł od dnia 26 maja 2009r. do dnia zapłaty,

3.  67,67 zł od dnia 26 czerwca 2009r. do dnia zapłaty,

4.  83,00 zł od dnia 26 lipca 2009r. do dnia zapłaty,

5.  83,00 zł od dnia 26 sierpnia 2009r. do dnia zapłaty,

6.  83,00 zł od dnia 26 września 2009r. do dnia zapłaty,

7.  83,00 zł od dnia 26 października 2009r. do dnia zapłaty,

8.  83,00 zł od dnia 26 listopada 2009r. do dnia zapłaty,

9.  83,00 zł od dnia 26 grudnia 2009r. do dnia zapłaty,

10.  83,00 zł od dnia 26 stycznia 2010r. do dnia zapłaty,

11.  83,00 zł od dnia 26 lutego 2010r. do dnia zapłaty,

12.  83,00 zł od dnia 26 marca 2010r. do dnia zapłaty,

13.  83,00 zł od dnia 26 kwietnia 2010r. do dnia zapłaty,

14.  29,20 zł od dnia 26 maja 2010r. do dnia zapłaty,

15.  26,97 zł od dnia 26 sierpnia 2010r. do dnia zapłaty,

16.  32,32 zł od dnia 26 września 2010r. do dnia zapłaty,

17.  18,48 zł od dnia 26 października 2010r. do dnia zapłaty,

18.  158,94 zł od dnia 26 listopada 2010r. do dnia zapłaty,

19.  80,50 zł od dnia 26 listopada 2010r. do dnia zapłaty,

20.  422,40 zł od dnia 26 listopada 2010r. do dnia zapłaty,

21.  769,25 zł od dnia 13 kwietnia 2010r. do dnia zapłaty,

22.  1.108,17 zł od dnia 26 stycznia 2011r. do dnia zapłaty,

23.  1.359,58 zł od dnia 26 lutego 2011r. do dnia zapłaty,

24.  1.635,87 zł od dnia 26 marca 2011r. do dnia zapłaty,

25.  422,16 zł od dnia 13 kwietnia 2011r. do dnia zapłaty,

26.  30,00 zł od dnia 26 stycznia 2009r. do dnia zapłaty,

27.  30,00 zł od dnia 26 stycznia 2009r. do dnia zapłaty,

28.  130,00 zł od dnia 26 listopada 2009r. do dnia zapłaty,

29.  130,00 zł od dnia 26 grudnia 2009r. do dnia zapłaty,

30.  130,00 zł od dnia 26 stycznia 2010r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala ;

III.  zasądza od pozwanej S. P. w Z. na rzecz powódki K. K. kwotę 468 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

IV.  nakazuje pobrać od pozwanej S. P. w Z. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Choszcznie kwotę 1367,09 zł (tysiąc trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 09/100) tytułem nieuiszczonych kosztów postępowania;

V.  wyrokowi w zakresie pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności co do kwoty 2.111,00 zł (dwa tysiące sto jedenaście złotych 00/100) złotych ;

SSR Tomasz Klimczak

Sygn. akt IV P 12/15

UZASADNIENIE

Powódka K. K. w pozwie złożonym przeciwko S. P. w Z. wniosła o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 4447,30 zł tytułem niewypłaconego dodatku funkcyjnego , zaniżonego zasadniczego wynagrodzenia , dodatku za staż i premii za okres od 1 stycznia 2009r. do 3 grudnia 2010r. wraz z odsetkami oraz kwoty 1770,06 zł tytułem zasiłku chorobowego za okres od 4 grudnia 2010r. do 10 stycznia 2011r. warz z odsetkami.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała , iż pozwana bezprawnie nie wypłacała jej w/w należności , a co za tym idzie wniesienie pozwu przeciwko pozwanej stało się konieczne i w pełni uzasadnione.

W piśmie z dnia 22 lutego 2011 roku (karta 14) powódka wskazała, że na kwotę 4.447,30 złotych składają się wymienione składniki, przy czym każdego miesiąca istniała niedopłata z tego tytułu w wysokości 171,05 złotych, od tych więc kwot zażądała odsetek począwszy od 26 stycznia 2009 roku i tak prze kolejne miesiące. Odsetki natomiast od zasiłku chorobowego miałyby przysługiwać powódce od 26 stycznia 2011 roku.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 lutego 2011r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Pismem z dnia 9 marca 2011r. pozwana S. P. w Z. wniosła sprzeciw od w/w orzeczenia skarżąc je w całości i domagając się oddalenia powództwa . W uzasadnieniu swego stanowiska pozwana wskazała , że żądane kwoty zostały powódce już wypłacone w całości. Stąd też żądanie pozwu winno być oddalone .

Pozwem z dnia 21 marca 2011r. powódka K. K. wniosła o zasądzenie od pozwanej S. P. w Z. kwoty 1699,47 zł netto wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 lutego 2011r. do dnia zapłaty oraz kosztami postepowania .

W uzasadnieniu swego stanowiska powódka wskazał , iż w maju 2007r. została zatrudniona przez pozwaną na stanowisku sekretarki na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy . Od 2 czerwca 2008r. na skutek wypowiedzenia zmieniającego powódka świadczyła pracę na stanowisku sekretarza szkoły. Przysługujące jej z tego tytułu wynagrodzenie to kwota 21955 zł . Od miesiąca stycznia 2011r. pozwana zaczęła zalegać z zapłatą całego wynagrodzenia. Dnia 25 lutego 2011r. tytułem wynagrodzenia powódka otrzymała tylko kwotę 252,81 zł netto . Sąd też zasądzenie kwoty 1699,47 zł jako różnicy jest w pełni zasadne .

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 marca 2011r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu (k. 82 akt).

Pismem z dnia 4 kwietnia 2011r. pozwana S. P. w Z. wniosła sprzeciw od w/w orzeczenia skarżąc je w całości i domagając się oddalenia powództwa . W uzasadnieniu swego stanowiska pozwana wskazała , że wbrew twierdzeniom powódki żądanie wynagrodzenia za miesiąc luty jej nie przysługuje , albowiem zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25 czerwca 1999r. powódka wykorzystała maksymalny czas do pobierania zasiłku chorobowego – 182 dni i w dalszym ciągu jest niedolna do pracy W związku z tym nie ma podstaw do wypłaty powódce żądanego wynagrodzenia Powódka może natomiast ubiegać się o przyznanie jej świadczenia rehabilitacyjnego w sytuacji gdy jest nadal niezdolna do pracy , a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują na odzyskanie zdolności do pracy. Powódka z tej jednak możliwości nie skorzystała (k. 86 – 88).

Postanowieniem Sądu z dnia 17 stycznia 2013 roku (karta 275) w/w wymienione sprawy połączono do wspólnego rozpoznania .

Na rozprawie w dniu 12 czerwca 203r. (k. 616 akt ) powódka wskazała jakich kwot i za jakiego tytułu żąda zasądzenia od pozwanej S. P. w Z. . Łącznie żądanie te określiła na kwotę 9939,57 zł.

W dniu 12 października 2015r. powódka złożyła pismo procesowe , w którym wskazała , iż żąda zasądzenia od pozwanej na jej rzecz kwoty 7902,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zgodnie z poniższym wyliczeniem :

1.  83,85 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu kwietniu 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 kwietnia 2009r. do dnia zapłaty,

2.  82,15 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu maju 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 maja 2009r. do dnia zapłaty,

3.  67,67 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu czerwcu 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 czerwca 2009r. do dnia zapłaty,

4.  83,00 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu lipcu 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 lipca 2009r. do dnia zapłaty,

5.  83,00 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu sierpniu 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 sierpnia 2009r. do dnia zapłaty,

6.  83,00 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu wrześniu 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 września 2009r. do dnia zapłaty,

7.  83,00 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu październiku 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 października 2009r. do dnia zapłaty,

8.  83,00 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu listopadzie 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 listopada 2009r. do dnia zapłaty,

9.  83,00 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu grudniu 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 grudnia 2009r. do dnia zapłaty,

10.  83,00 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu styczniu 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 stycznia 2010r. do dnia zapłaty,

11.  83,00 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu lutym 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 lutego 2010r. do dnia zapłaty,

12.  83,00 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu marcu 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 marca 2010r. do dnia zapłaty,

13.  83,00 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu kwietniu 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 kwietnia 2010r. do dnia zapłaty,

14.  29,20 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu maju 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 maja 2010r. do dnia zapłaty,

15.  26,97 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu sierpniu 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 sierpnia 2010r. do dnia zapłaty,

16.  32,32 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu wrześniu 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 września 2010r. do dnia zapłaty,

17.  18,48 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu październiku 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 października 2010r. do dnia zapłaty,

18.  158,94 zł z tytułu niedopłaty w wynagrodzeniu w miesiącu listopadzie 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 listopada 2010r. do dnia zapłaty,

19.  80,50 zł z tytułu niewypłaconego zasiłku chorobowego za listopad 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 listopada 2010r. do dnia zapłaty,

20.  422,40 zł z tytułu wynagrodzenia za cztery dni urlopu wypoczynkowego w miesiącu listopadzie 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 listopada 2010r. do dnia zapłaty,

21.  769,25 zł z tytułu zaniżonego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 kwietnia 2010r. do dnia zapłaty,

22.  1.108,17 zł z tytułu zasiłku chorobowego w miesiącu styczniu 2011r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 stycznia 2011r. do dnia zapłaty,

23.  1.477,56 zł z tytułu zasiłku chorobowego w miesiącu lutym 2011r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 lutego 2011r. do dnia zapłaty,

24.  1.635,87 zł z tytułu zasiłku chorobowego w miesiącu marcu 2011r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 marca 2011r. do dnia zapłaty,

25.  633,24 zł z tytułu zasiłku chorobowego w miesiącu kwietniu 2011r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 kwietnia 2011r. do dnia zapłaty,

26.  30,00 zł z tytułu bezpodstawnego potrącenia dokonanego z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego tytułem składki do (...) w miesiącu styczniu 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2009r. do dnia zapłaty,

27.  30,00 zł z tytułu bezpodstawnego potrącenia dokonanego z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego tytułem składki do (...) w miesiącu lutym 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25stycznia 2009r. do dnia zapłaty,

28.  130,00 zł z tytułu bezpodstawnego potrącenia dokonanego z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego tytułem składki do (...) w miesiącu listopadzie 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 listopada 2009r. do dnia zapłaty,

29.  130,00 zł z tytułu bezpodstawnego potrącenia dokonanego z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego tytułem składki do (...) w miesiącu grudniu 2009r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 grudnia 2009r. do dnia zapłaty,

30.  130,00 zł z tytułu bezpodstawnego potrącenia dokonanego z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego tytułem składki do (...) w miesiącu styczniu 2010r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2010r. do dnia zapłaty,

Na rozprawie w dniu 16 listopada 2015r. powódka wskazała , iż wszystkie kwoty wskazane w/w piśmie są kwotami brutto (k. 800v).

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

K. K. w dniu 16 lutego 2006 roku zawarła ze Szkołą Podstawową w Z. umowę o pracę na czas określony do dnia 12 maja 2006 roku na stanowisku sekretarki na pełen etat. Wynagrodzenie ustalono na 800 złotych według IV grupy zaszeregowania , plus premia 20% to jest 160 złotych. Kolejna umowa o pracę na wymienionych wyżej warunkach zawarta została od dnia 13 maja 2006 roku do dnia 13 maja 2007 roku.

Pismem z dnia 9 maja 2007 roku zmieniono pracownicy warunki płacowe w ten sposób, że przyznano jej wynagrodzenie zasadnicze według VII grupy, 884 złotych, dodatek za wysługę lat (7) 61,88 złotych i premię uznaniową (20%) 176,80 złotych.

W dniu 14 maja 2007 roku strony zawarły umowę o pracę na czas nieokreślony przy określeniu wynagrodzeni zasadniczego według VIII grupy w kwocie 1.043 złotych, premia 20% wynagrodzenia 208,60 złotych i dodatek stażowy (7 lat) 73,01 złotych.

Pismem z dnia 25 lutego 2008 roku zmieniono powódce warunki płacowe w ten sposób, że przyznano jej wynagrodzenie zasadnicze według VIII grupy, 1.081 złotych, dodatek za wysługę lat (8) 86,48 złotych i premia uznaniową (20%) 216,20 złotych.

Pismem z dnia 5 maja 2008 roku zmieniono powódce warunki płacowe w ten sposób, że przyznano jej wynagrodzenie zasadnicze według VIII grupy, 1.114 złotych, dodatek za wysługę lat (8) 89,12 złotych i premię uznaniową (20%) 222,80 złotych.

Pismem z dnia 2 czerwca 2008 roku pracodawca wypowiedział K. K. warunki pracy i płacy powierzając jej stanowisko sekretarza szkoły, z wynagrodzeniem zasadniczym według XII grupy zaszeregowania w wysokości 1.505 złotych plus dodatek funkcyjny 83 złotych, dodatek stażowy (10 lat) 150,50 złotych, premia w wysokości 301 złotych (20%). K. K. zaakceptowała nowe warunki pracy i płacy.

Pismem z dnia 20 października 2008 roku zmieniono powódce warunki płacowe w ten sposób, że przyznano jej wynagrodzenie zasadnicze według XII grupy - 1.155 złotych, dodatek za wysługę lat 103,95złotych i premię uznaniową (20%) 231 złotych.

Pismem z dnia 9 marca 2009 roku zmieniono powódce warunki płacowe w ten sposób, że przyznano jej wynagrodzenie zasadnicze według XII grupy 1.625 złotych, dodatek za wysługę lat 146,25 złotych i premię uznaniową (20%) 325 złotych, dodatek funkcyjny 83 złote. Uposażenie w opisanym zakresie miało obowiązywać od dnia 1 stycznia 2009 roku.

W dniu 1 kwietnia 2009 roku pracodawca sporządził porozumienie zmieniające warunki płacy , ustalając wynagrodzenie zasadnicze powódki na kwotę 1.690 złotych, bez dodatku funkcyjnego, dodatek za wysługę lat (9lat) 152,10 złotych i premię uznaniową w wysokości 338 złotych (20%).

K. K. nie podpisał się pod projektem w/w porozumienia.

Dowód :

- umowa o pracę - karta 4c, 9c, 18b akt osobowych powódki ;

- pismo z dnia 9 maja 2007 roku - karta 17b akt osobowych powódki;

- pismo z dnia 25 lutego 2008 roku - karta 20b akt osobowych powódki;

- pismo z 5 maja 2008 roku - karta 22b akt osobowych powódki;

- pismo z dnia 2 czerwca 2008 roku - karta 23b akt osobowych powódki

- pismo z dnia 20 października 2008 roku - karta 24b akt osobowych powódki ;

- pismo z dnia 9 marca 2009 roku - karta 27b akt osobowych powódki ;

- porozumienie zmieniające - karta 35b akt osobowych powódki;

K. K. przebywała na zwolnieniach lekarskich w dniach : 18 maja 2010 roku 1 dzień (oznaczenie schorzenia K04), od 19 maja 2010 roku do 27 maja 2010 roku 9 dni (oznaczenie schorzenia M54), od 28 maja 2010 roku do 4 czerwca 2010 roku 8 dni, od 5 czerwca 2010 roku do 11 czerwca 2010 roku 7 dni (oznaczenie schorzenia G54), od 12 czerwca 2010 roku do 28 czerwca 2010 roku 17 dni, od 29 czerwca 2010 roku do 16 lipca 2010 roku 18 dni, od 17 lipca 2010 roku do 5 sierpnia 2010 roku 20 dni, od 6 sierpnia 2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku 26 dni (oznaczenie schorzenia F48), od 1 września do 6 września 2010 roku 6 dni (oznaczenie schorzenia F33) od 7 września 2010 roku do 30 września 24 dni, (oznaczenie schorzenia F33 do 6 września, ) od 1 października 2010 roku do 26 października 2010 roku 26 dni, od 27 października 2010 roku do 15 listopada 2010 roku 20 dni (oznaczenie schorzenia F48).

Kolejne okresy zwolnień powódki to 22 listopada 2010 roku do 5 grudnia 2010 roku (M16), 4 grudnia 2010 roku do 20 grudnia 2010 roku (F48), 21 grudnia 2010 roku do 24 stycznia 2010 roku (M16), 19 stycznia 11 lutego 2010 roku (G54), 12 lutego 10 kwietnia 2011 roku (M16), 11 kwietnia 2011 roku – 18 kwietnia 2011 roku (J00), 19 kwietnia 2011 roku – 22 maja 2011 roku (F48).

Zwolnienia chorobowe K. K. spowodowane były różnymi jednostkami chorobowymi.

Bezsporne , a nadto dowód:

- zestawienie zwolnień lekarskich - karta 94 – 100 akt;

Decyzją z dnia 10 grudnia 2010 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. odmówił K. K. prawa do zasiłku za okres od 4 grudnia 2010 roku do 5 grudnia 2010 roku.

Bezsporne , a nadto dowód:

- decyzja ZUS - karta 103 akt;

S. P. w Z. zwracała się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. o wskazanie, czy powódce przysługuje nowy okres zasiłkowy.

Dowód:

- pisma - karta 105 – 106 akt;

- odpowiedź ZUS - karta 108 akt ;

- pismo- karta 107 akt ;

W zaświadczeniu z dnia 10 listopada 2010 roku lekarz medycyny pracy stwierdził, że brak jest przeciwskazań aby K. K. wykonywała pracę na stanowisku sekretarza szkoły.

Bezsporne dowód:

- zaświadczenie - karta 149 akt;

Z uwagi na utrudniony kontakt z powódką, jej pracodawca przesłał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. dokumentację związaną ze jej świadczeniem rehabilitacyjnym . Szkoła informowała K. K., iż wstrzymuje się z wypłatą zasiłku chorobowego za okres od 4 grudnia 2010 roku 10 stycznia 2011 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. uznał sprawę z wniosku K. K. o świadczenie rehabilitacyjne za bezprzedmiotową.

Bezsporne , a nadto dowód:

- pismo - karta 244 akt,

- dokumentacja - karta 245 – 246 akt;

- pismo - karta 109 akt;

- pismo ZUS - karta 118 akt;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. przyznał K. K. prawo do świadczenia rehabilitacyjnego za okres 23 maja 2011 roku do 10 listopada 2011 roku.

Bezsporne , a nadto dowód:

- decyzja ZUS – karta 167 akt;

W S. P. w Z. wprowadzono regulamin wynagradzania. Wynagrodzenie w pozwanej szkole było wypłacane do 25 dnia każdego miesiąca.

Bezsporne dowód:

- regulamin wynagradzania, karta 183 – 187;

W okresie od stycznia 2009r. – do kwietnia 2011r. S. P. w Z. wypłaciła K. K. wynagrodzenie za pracę , zasiłek chorobowy , ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w następujących wysokościach :

Styczeń 2009 r.

1505 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

135,45 zł. dodatek za wysługę lat,

301 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2024,45 zł.

Luty 2009 r.

1505 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

135,45 zł. dodatek za wysługę lat,

301 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2024,45 zł.

Wyrównanie należne za styczeń i luty 2009 r. w związku z podwyżką płac:

240 zł. – wynagrodzenie zasadnicze,

21,60 zł. – wysługa lat,

48 zł. – premia

Łącznie – 309,60 zł.

W dniu 9.03.2009 r. wypłacono 309,60 zł. brutto

Marzec 2009 r.

1625 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

146,25 zł. dodatek za wysługę lat,

325 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2179,25 zł.

Wypłacono kwotę 2179,25 zł brutto

Kwiecień 2009 r.

1690 – wynagrodzenie zasadnicze,

152,10 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2263,10 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2179,25 zł zamiast 2263,10 zł – różnica 83,85 zł

Maj 2009 r.

1690 zł. – wynagrodzenie zasadnicze,

152,10 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2263,10 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2179,25 zł. oraz wyrównanie 1,70 zł zamiast 2263,10 zł – różnica 82,15 zł

Czerwiec 2009 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

338 zł – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Nieobecności w pracy z powodu choroby: 30-31.05.2009 r. i

1-5.06.=2009 r.

(...):30=70,36

7x70,36=492,52

(...)-492,53=1618,47 zł – wynagrodzenie za pracę.

Wynagrodzenie za czas choroby:

87,20 zł.

218 zł.

Łącznie:

152,10 zł. dodatek za wysługę lat,

Łącznie: 2075,77 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2012,10 zł zamiast 2075,77 zł – różnica 63,67 zł;

Lipiec 2009 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

169 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2280 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2197 zł zamiast 2280 zł – różnica 83 zł ;

Sierpień 2009 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

169 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2280 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2197 zł zamiast 2280 zł – różnica 83 zł ;

Wrzesień 2009 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

169 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2280 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2197 zł zamiast 2280 zł – różnica 83 zł ;

Październik 2009 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

169 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2280 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2197 zł zamiast 2280 zł – różnica 83 zł ;

Listopad 2009 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

169 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2280 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2197 zł zamiast 2280 zł – różnica 83 zł ;

Grudzień 2009 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

169 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2280 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2197 zł zamiast 2280 zł – różnica 83 zł ;

Styczeń 2010 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

169 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2280 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2197 zł zamiast 2280 zł – różnica 83 zł ;

Luty 2010 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

169 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2280 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2197 zł. zamiast 2280 zł – różnica 83 zł ;

Marzec 2010 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

169 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2280 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2197 zł zamiast 2280 zł – różnica 83 zł ;

Kwiecień 2010 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

169 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2280 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2197 zł zamiast 2280 zł – różnica 83 zł ;

Maj 2010 r.

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Nieobecności w pracy z powodu choroby: 18-27.05.2010 r. – 10 dni

1690:30=56,33

10x56,33=563,33

1690-563,33=1126,67zł – wynagrodzenie za pracę.

83:30=2,76 zł

10x2,76=27,60

83-27,60=55,40 – dodatek funkcyjny

338:30=11,26

338-112,60=225,40 zł. – premia

Łącznie wynagrodzenie za pracę: (...),47

Wypłacone wynagrodzenie za czas choroby:

441,30 zł.

Należne wynagrodzenie za czas choroby:

Obliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego:

Wynagrodzenie za pracę za miesiące od maja 2009 r. do kwietnia 2010 r. Przyjęto:

1690 zł. – wynagrodzenie zasadnicze,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2111 zł.

Maj 2009 – 2111 zł.,

Czerwiec 2009 r. – 2111 zł.,

Lipiec 2009 r. – 2111 zł.,

Sierpień 2009 r. – 2111 zł.,

Wrzesień 2009 r. – 2111 zł.,

Październik 2009 r. - – 2111 zł.,

listopad 2009 r. – 2111 zł.,

grudzień 2009 r. – 2111 zł.,

styczeń 2010 r. – 2111 zł.,

luty 2010 r., – 2111 zł.,

marzec 2010 r. – 2111 zł.,

kwiecień 2010 r. – 2111 zł.

25.332:12= (...)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2188,87 zł:12 =182,40 zł.

(...)+182,40 = (...),40-314,42(13,71%) = 1978,98 x 80%= (...),18:30 = 52,77 zł wynagrodzenie za 1 dzień choroby.

10x52,77=527,70 zł.

169 zł. dodatek za wysługę lat,

Łącznie: 2104,17 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę 2074,97 zł zamiast 2104,17 zł – różnica 29,20 zł

Czerwiec 2010

1690 zł.– wynagrodzenie zasadnicze.

Obniżono wynagrodzenie zasadnicze w związku z nieobecnością w pracy z powodu choroby w dniach 28.05.-31.05.2010 r. 4 dni oraz 1.06.-26.06.2010 r. – 26 dni

1690:30=56,33

4x56,33=225,33

26x56,33= (...),58

Obniżono premię w związku z nieobecnością w pracy z powodu choroby w dniach 18.05 – 31.05.2010 r. i 1-26.06.2010 r.

338:30=11,27

14x11,27=157,78

26x11,27=293

83 zł. – dodatek funkcyjny

Wypłacono wynagrodzenie za czas choroby: za okres od 18.05.- 27.05 – 77,70 zł. ( od premii),

za okres 28.05. – 31.05.2010 - 207,60 zł.

za okres 1.06. – 19.06. – 986,10 zł.

oraz zasiłek chorobowy za okres 20.06.- 26.06.2010 r. – 363,30 zł.

dodatek stażowy – 169 zł.

Pracodawca wypłacił łącznie: 1803,73 zł.

Obliczenie należnego wynagrodzenia za czas choroby:

23x52,77=1213,71 zł.

Obliczenie należnego zasiłku:

7x52,77=369,39 zł.

Łącznie: 1752, 10 zł.

Pracodawca wypłacił 1803,73 zł zamiast 1752,10 zł - nadpłata 51,63 zł

Lipiec 2010

Zwolnienie lekarskie z powodu choroby – za okres od 1.07.do 31.07.2010 r.

Wypłacono zasiłek chorobowy za okres od 27.06-30.06.2010 r. i 1.07.26.07.2010 w kwocie 1557 zł

- dodatek stażowy 185,90 zł.

Łącznie wypłacono: 1740,65 zł.

Obliczenie należnego zasiłku za wyżej wymieniony okres:

30x52,77=1583,10 zł

Dodatek stażowy: 185,90 zł.

Łącznie: 1769 zł.

Różnica: 28,35 zł.

Pracodawca wypłacił łącznie 1740,65 zł plus nadpłata z miesiąca czerwca 2010r. w kwocie 51,63 zł razem – 1769 zł

Sierpień 2010 r.

Zwolnienie lekarskie z powodu choroby – za okres od 1.08.do 31.08.2010 r.

Wypłacono zasiłek chorobowy za okres 27.07-31.07 i 1.08.-26.08: łącznie 1608,90 zł

- dodatek stażowy 185,90 zł.

Łącznie wypłacono 1794,80 zł.

Obliczenie należnego zasiłku za wyżej wymieniony okres:

31x52,77=1635,87 zł

Dodatek stażowy: 185,90 zł.

Łącznie: 1821,77 zł.

Pracodawca wypłacił łącznie 1794,80 zł w zamiast 1821,77 zł – różnica 26,97 zł.

Wrzesień 2010 r.

Zwolnienie lekarskie z powodu choroby – za okres od 1.09.do 30.09.2010 r.

Wypłacono zasiłek chorobowy za okres 27.08-31.08 i 1.09.-25.09: łącznie 1557 zł

- dodatek stażowy 185,90 zł.

Potrącono 6,49 zł. tytułem nadpłaconego wcześniej wynagrodzenia,

Łącznie wypłacono 1736,68 zł.

Obliczenie należnego zasiłku za wyżej wymieniony okres:

30x52,77=1583,10 zł

Dodatek stażowy: 185,90 zł.

Łącznie: 1769 zł.

Pracodawca wypłacił łącznie 1736,68 zł zamiast 1769 zł – różnica 32,32 zł.

Październik 2010 r.

Zwolnienie lekarskie z powodu choroby – za okres od 1.09.do 31.10.2010 r.

Wypłacono zasiłek chorobowy za okres 26.09-30.09 i 1.10.-26.10: łącznie 1608,90 zł

- dodatek stażowy 185,90 zł.

premia – 8,49 zł

Łącznie wypłacono 1803,29 zł.

Obliczenie należnego zasiłku za wyżej wymieniony okres:

31x52,77= 1635,87 zł

Dodatek stażowy: 185,90 zł.

Łącznie: 1821,77 zł.

Pracodawca wypłacił łącznie 1803 zł zamiast 1821,77 zł – różnica 18,48 zł.

Listopad 2010 r.

Zwolnienie lekarskie z powodu choroby – za okres od 1.11.do 15.11.2010 r. i od 22.11. do 30.11.2010 r. – za okres od 1 do 15.11.2010r. wypłacono zasiłek chorobowy w kwocie 780,30 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze – 335,75 zł.

Dodatek stażowy 116,19 zł.,

Premia 48,75 zł.

Dodatek funkcyjny 12,45 zł.

Łącznie: 1293,44 zł.

Pracodawca wypłacił kwotę netto 961,56 zł, pomimo że kwota netto do wypłaty wyniosła 1042,06 zł,.

Pracownicy przysługiwało:

Zasiłek chorobowy za okres od 1 do 15.11.2010 i od 22.11.2010 do 30.11.2010 r. w kwocie

24x52,77= 1266,48 PLN

Dodatek stażowy: 185,90 zł.

Wynagrodzenie za urlop = 422,40 zł.

Łącznie: 1874,78 zł.

Różnica: 581,34 zł.

Uwzględniono kwotę 468,18 zł. zasiłku wypłaconą w grudniu 2010 r. za okres 22-30.11.2010 r.

W związku z tym za listopad 2010 r. pozostało do zapłaty: 158,94 zł.

Pismem z dnia 15 listopada 2010r. powódka złożyła wniosek urlopowy o udzielenie 4 dni urlopu wypoczynkowego w okresie od 16 listopada 2010 do 19 listopada 2010r. w Związku z tym przysługująca powódce należność za W aktach osobowych powódki znajduje się wniosek z 15.11.2010 r. o udzielenie 4 dni urlopu wypoczynkowego w okresie od 16.11.2010 r. do 19.11.2010 r.

W związku z powyższym przysługujące powódce należności za listopad 2010 r. należy powiększyć o wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystany w wyżej wymienionym okresie.

Obliczenie wynagrodzenia za urlop:

Powódce przysługiwały stałe składniki wynagrodzenia za pracę tj.:

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

338 zł.- premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny,

185,90 zł.- dodatek stażowy,

Dodatek stażowy został w całości uwzględniony przy obliczaniu wynagrodzenia za listopad 2010 r.

W związku z powyższym do podstawy wymiaru wynagrodzenia wliczono pozostałe składniki.

(...):160=13,20 zł.

13,20x32 (godziny urlopu) – pozostało do zapłaty 422,40 zł.

Nadto w miesiącu listopadzie 2010r. powódka powinna otrzymać dodatkowo kwotę 80,50 zł. Stanowił ona różnicę pomiędzy faktycznie wypłaconą powódce przez pozwaną należnością za listopad 2010 r. a kwotą przysługującą zgodnie z listą płac i naliczeniem dokonanym przez pozwaną - kwota należna (naliczona przez pozwaną) wyniosła 1042,06 zł. netto, natomiast pozwana wypłaciła kwotę 961,56 zł. netto – różnica 80,50 zł netto .

Grudzień 2010 r.

zwolnienie lekarskie z powodu choroby – za okres od 1.12. do 31.12.2010 r.

– za okres za okres od 22.11 do 30.11 – wypłacono zasiłek chorobowy w kwocie 468,18 zł.

- za okres od 1 do 31 grudnia 2010 r. – 1612,62 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze – 43,42 zł.

Dodatek stażowy 241,31 zł.,

Premia 27,08 zł.

Dodatek funkcyjny 6,92 zł.

Łącznie: 2399,53 zł.

Pracownicy przysługiwało:

Zasiłek chorobowy za okres od 1 do 31.12.2010 r. w kwocie

31x52,77= 1635,87 PLN

Dodatek stażowy: 185,90 zł.

Łącznie: 1821,77 zł.

Pracodawca wypłacił 2399,53 zł zamiast 1821,77 zł – nadpłata 577,76 zł.

Styczeń 2011 r.

Wynagrodzenie zasadnicze –352,08 zł.

Dodatek stażowy 178,75 zł.,

Premia 70,42 zł.

Dodatek funkcyjny – 17,98 zł.

Łącznie: 619,23 zł.

Powódce przysługiwał zasiłek chorobowy za okres od 1.01.do 10.01.2011r.:

10x52,77=527,70 zł.

Dodatek stażowy 185,90 zł.

Łącznie: 713,60 zł.

Pracodawca wypłacił 619,23 zł zamiast 713,60 zł - różnica 94,37 zł przy czym z uwagi na nadpłatę z miesiąca grudnia 2010r. niedopłata nie występuje ;

Luty 2011r.

Wypłacono - 303,88 zł;

Kwota należna - dodatek stażowy: 185,90 zł.

Nadpłata:117,98 zł.

Marzec 2011r.

Wypłacono - 178,74 zł

Kwota należna - dodatek stażowy: 185,90 zł.

Różnica 7,16 zł

Uwzględniono kwotę nadpłaconą- brak niedopłaty

Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:

Podstawa wymiaru:

1690 zł – wynagrodzenie zasadnicze,

185,90 zł. dodatek za wysługę lat,

338 zł. – premia,

83 zł. – dodatek funkcyjny

Łącznie: 2296,90 zł.

Wymiar niewykorzystanego urlopu 31 dni.

(...):21=109,33x31=3389,23 zł.

Pracodawca wyliczył ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 3256,12 zł.

Wypłacono w kwietniu 2011 r. kwotę 2.694,22 zł. brutto.

Za kwiecień 2011 r. przysługiwał dodatek stażowy w kwocie: 185,90:160=1,16x64=74,24 zł.

Kwota należna łącznie: 3463,47 zł.

Pracodawca wypłacił 2694,22 zł zamiast 3463,47 zł – różnica 769,25 zł.

Zasiłek chorobowy za miesiące od stycznia 2011 do kwietnia 2011 r.

Zasiłek chorobowy za 1 dzień w przypadku powódki wynosi - 52,77 zł.

Styczeń 2011 r.

W miesiącu styczniu wypłacono powódce : wynagrodzenie zasadnicze –352,08 zł, dodatek stażowy 178,75 zł, premię 70,42 zł , dodatek funkcyjny – 17,98 zł tj. łącznie - 619,23 zł.

Przysługujący w tym czasie K. K. zasiłek chorobowy powinien wynieść : 31x52,77= 1635,87 zł. Należało również wypłacić dodatek stażowy - 185,90 zł. (nie wchodził do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, wypłacany oddzielnie niezależnie od zasiłku), co łącznie daje kwotę 1821,77 zł – różnica 1202,54 zł .

Luty 2011r.

W miesiącu lutym wypłacono powódce kwotę 303,88 zł .

Przysługujący w tym czasie K. K. zasiłek chorobowy powinien wynieść : 28 x 52,77 = 1477,56 zł. Należało również wypłacić dodatek stażowy - 185,90 zł. (nie wchodził do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, wypłacany oddzielnie niezależnie od zasiłku), co łącznie daje kwotę 1663,46 zł – różnica 1359,58 zł .

Marzec 2011r.

W miesiącu marcu wypłacono powódce kwotę 178,74 zł .

Przysługujący w tym czasie K. K. zasiłek chorobowy powinien wynieść : 31 x 52,77 = 1635,87 zł . Należało również wypłacić dodatek stażowy - 185,90 zł. (nie wchodził do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, wypłacany oddzielnie niezależnie od zasiłku), co łącznie daje kwotę 1821,77 zł – różnica 1643,03 zł.

Kwiecień 2011r.

W miesiącu kwietniu powódka powinna otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 3389,23 zł , zasiłek chorobowy w wysokości 422,16 (8x 52,77zł ) , dodatek stażowy 74,24 zł ( 185,90:160=1,16x64 ). Kwota należna łącznie to 3885,63 zł (3389,23 zł + 496,40 zł).

K. K. wypłacono łącznie z tego tytułu kwotę 2694,22 zł – różnica łączna 1191,41 zł (769 zł tytułem ekwiwalentu, 422,16 zł tytułem zasiłku )

Dowód:

1.  opinia pisemna biegłego P. D. – karta 646 – 659, 743 -748, 772 akt ;

2.  dokumentacja księgowa – karta 24 – 68, 311 - 600 akt;

3.  zeznania świadka E. M. – karta 295 – 299 akt;

4.  przesłuchanie w charakterze pozwanego E. M. – karta 690 – 692 zł ;

W dniu 23 kwietnia 2009 r. powódka zawarła z pozwaną S. (...)w Z. umowę pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na kwotę 3000 zł. Z umowy wynikało, że okres spłaty pożyczki wynosił 18 miesięcy, pożyczka podlegała spłacie w 18 ratach miesięcznych. Zgodnie z § 3 umowy pożyczkobiorca upoważnił zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 umowy z przysługującego jej wynagrodzenia za pracę. W umowie nie wypełniono pozycji, od którego dnia miesiąca te potrącenia miały być dokonywane.

W dniu 6 lipca 2007 r. powódka podpisała deklarację przystąpienia do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej (zwaną dalej (...)) i zadeklarowała miesięczny wkład w wysokości 70 zł., wyrażając jednocześnie zgodę na potrącanie przez zakład pracy z wynagrodzenia i zasiłku zadeklarowanych wkładów.

Powódka otrzymała pożyczki z (...):

- zgodnie z zaświadczeniem z 5 lutego 2008 r. w kwocie 1500 zł., którą zobowiązała się spłacać w 15 miesięcznych ratach począwszy od 1 marca 2008 r.,

- zgodnie z zaświadczeniem z 7 lipca 2008 r. w kwocie 2500 zł., którą zobowiązała się spłacać w 15 miesięcznych ratach począwszy od lipca 2008 r.,

- zgodnie z zaświadczeniem z 5 stycznia 2009 r. w kwocie 4000 zł., którą zobowiązała się spłacać w 16 miesięcznych ratach począwszy od lutego 2009 r.,

- zgodnie z zaświadczeniem z 5 lutego 2010 r. w kwocie 4000 zł., którą zobowiązała się spłacać w 8 miesięcznych ratach począwszy od lutego 2010 r.,

Wszystkie wnioski o udzielenie wyżej wymienionych pożyczek, podpisane przez powódkę zawierały oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie rat pożyczek z wynagrodzenia, zasiłku wychowawczego i zasiłku chorobowego wypłacanych przez zakład pracy.

W okresie od stycznia 2009 r. do marca 2011 r. pozwana potrącała wyżej wymienione należności, zgodnie z umowami pożyczek, na podstawie zgody powódki zamieszczonej w wyżej wymienionych dokumentach.

K. K. wyraziła pisemną zgodę na potrącenie z jej z wynagrodzenia za pracę miesięcznych wkładów do (...) w wysokości 70 zł miesięcznie . Pracodawca powódki dokonywał potrącenia wkładów w różnych wysokościach. Łącznie potrącenia ponad kwotę, na którą powódka wyraziła zgodę tj. 70 zł to kwota 450 zł . Wynika ona z potrąceń ponad 70 zł w następujących miesiącach - styczeń 2009r. – 30 zł., luty 2009 r.- 30 zł , listopad 2009 r.-130 zł, grudzień 2009 r. -130 zł, styczeń 2010 r. – 130 zł.

Dowód :

1.  opinia pisemna i ustana uzupełniająca biegłego P. D. – karta 743 -748, 772 akt ;

2.  dokumentacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej – karta 692 – 726 akt;

3.  zeznania świadka E. M. – karta 295 – 299 akt;

4.  przesłuchanie w charakterze pozwanego E. M. – karta 690 – 692 zł ;

Stosunek pracy K. K. ze Szkołą Podstawową w Z. ustał z dniem 12 kwietnia 2015r. .

Bezsporne ;

Sąd zważył , co następuje :

Powództwo okazało się w znacznej części zasadne.

Na wstępie należy podkreślić, iż konieczne elementy uzasadnienia wyroku Sądu wskazane zostały w art. 328 § 2 k.p.c.. Czytamy w nim, iż uzasadnienie takiego orzeczenia powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Czyniąc zatem zadość temu obowiązkowi Sąd wskazuje , iż ustalając stan faktyczny w sprawie oparł się na dokumentacji pracowniczej powódki, i innych dokumentach powyżej przywołanych. Ich autentyczność , jak też prawdziwość zawartych w nich oświadczeń, nie była kwestionowana przez żadną ze stron postępowania. Nadto Sąd rozstrzygając przedmiotową sprawę kierował się opiniami biegłego z zakresu obliczania wynagrodzeń za pracę – P. D.. Opinie te zostały bowiem sporządzone przez kompetentny podmiot, dysponujący specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem zawodowym; są one jasne i pełne, a wnioski w nich zawarte zostały logicznie uzasadnione. Nadto biegły w opinii uzupełniającej - zarówno pisemnej jak i ustnej wyczerpująco odniósł się do zarzutów jakie sformułowały pod adresem tej opinii strony postepowania .

Za wiarygodne Sąd uznał również relację E. M. , która była słuchana zarówno w charakterze świadka jak i strony ale tylko w takim zakresie w jakim korespondowały one z przedstawionymi powyżej dokumentami .

Przechodząc natomiast do rozważań natury prawnej na wstępie należy podkreślić, iż po ostatecznym sprecyzowaniu żądania pozwu powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej szkoły kwoty 7902,57 zł tytułem wynagrodzenia za pracę , zasiłku chorobowego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy .

Roszczenie powódki dotyczące wypłaty wynagrodzenia za pracę znajduję swoje uzasadnienie w treści przepisu art. 94 pkt 5 k.p.. Czytamy w nim , iż pracodawca jest obowiązany terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art.85§1 k.p.).

Z kolei jeśli idzie o ustalenie wysokości i wypłatę dla powódki zasiłku chorobowego to po myśli przepisu art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązek ten obciążał pozwaną . Nadto zgodnie z treścią przepisu art. 64 ust 1 tejże ustawy pozwana była zobowiązana do wypłacania tego świadczenia w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń (…).

W przedmiotowej sprawie pozwana z obowiązków tych wywiązała się tylko częściowo Jest to podyktowane tym, iż pracodawca wypłacał powódce zarówno wynagrodzenie jak i zasiłek chorobowy w zaniżonej wysokości . Zgodnie bowiem z angażem z dnia 9 marca 2009 r. K. K. przysługiwało od 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenie za pracę ustalone w stawce miesięcznej, na które składało się: 1625 zł wynagrodzenie zasadnicze, 146,25 zł - dodatek za wysługę lat, premia uznaniowa w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny 83 zł.

Co prawda w dniu 1 kwietnia 2009 r. pracodawca sporządził porozumienie zmieniające umowę o pracę (k. 35 akt osobowych powódki - 1690 zł. wynagrodzenie zasadnicze bez dodatku funkcyjnego, 152,10 zł - dodatek za wysługę lat (9% płacy zasadniczej), premia uznaniowa 338 zł) jednak nie zostało ono podpisane przez powódkę. Stąd też należy przyjąć , iż w zakresie dodatku funkcyjnego umowa o pracę powódki nie została skutecznie zmieniona. Nie uwzględnienie tego dodatku przełożyło się natomiast na zaniżenie wypłaconego powódce wynagrodzenia . Łącznie powódce zaniżono wypłatę należnego wynagrodzenia o kwotę 1747,98 zł , co szczegółowo Sąd przedstawił w części faktycznej uzasadnienia .

Ustalając natomiast poprawność wypłaconego powódce zasiłku chorobowego Sąd posiłkował się opinią biegłego z zakresu obliczania wynagrodzeń za pracę P. D..

Sporządzając przedmiotową opinię biegły precyzyjnie wskazał w jaki sposób obliczył wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego powódki. Przyjął bowiem, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego K. K. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Stąd też podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Natomiast składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy roczne, wliczył się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Miesięczny zasiłek chorobowy, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku i przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Do podstawy wymiaru zasiłku nie zaliczono dodatku stażowego powódki, gdyż zgodnie z wewnątrzzakładowymi przepisami płacowymi przysługiwał on w pełnej wysokości niezależnie od pobieranego wynagrodzenia chorobowego, czy zasiłku chorobowego. Ponadto dokonując przedmiotowego wyliczenia biegły zwrócił uwagę , iż pozwany potrącał z wynagrodzenia za pracę kwoty nadpłacone w poprzednich miesiącach w związku z nieobecnością powódki w pracy z powodu choroby. Takie potracenia dokonywane były praktycznie w każdym miesiącu z okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim przez powódkę. Zgodnie z art. 87 § 7 k.p. , z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. W związku z powyższym pracodawca mógł potrącać jedynie te należności, które zostały nadpłacone w poprzednim terminie płatności tj. poprzednim miesiącu. Dlatego też biegły wskazał , iż odliczył od należnego powódce w danym miesiącu wynagrodzenia za pracę, czy zasiłku chorobowego świadczenia nadpłacone wyłącznie w miesiącu poprzednim. Łącznie powódce zaniżono wypłatę należnego zasiłku chorobowego o kwotę 4606,28 zł , co szczegółowo Sąd przedstawił w części faktycznej uzasadnienia. Przy czym Sąd będąc związanym żądaniem pozwu uwzględnił, iż niedopłata zasiłku chorobowego za miesiąc listopad 2010r. wynosiła 80,50 zł brutto a za miesiąc marzec 2011r. – 1635,87 zł brutto choć w rzeczywistości była ona wyższa albowiem w pierwszym przypadku dotyczyła kwoty 80,50 netto zaś w drugim kwoty 1643,03 zł . Sąd nie podzielił natomiast zapatrywań powódki , co do wysokości zasiłku chorobowego w miesiącu kwietniu 2011r. przyjmując, że niedopłata z tego tytułu opiewa na kwotę 422,16 zł brutto , a nie jak wskazała strona powodowa na kwotę 633,24 zł .

Powódka nie otrzymywała należnego wynagrodzenia , a także zasiłku chorobowego również i z tej przyczyny , iż pracodawca bez stosownego upoważnienia, z przysługującego jej wynagrodzenia i zasiłku chorobowego potrącał miesięczne wkłady do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, której powódka była członkiem . Co prawda K. K. wyraziła zgodę na takie potrącanie ale tylko do kwoty 70 zł miesięcznie . Tymczasem pracodawca dokonywał potrąceń ponad tę kwotę tj. : po 30 zł w styczniu i lutym 2009r., oraz po 130 zł w listopadzie , grudniu 2009r. i styczniu 2010r.. Naruszył zatem dyspozycję przepisu art. 91 § 1 k.p. albowiem na potrącenie przewyższające 70 zł winien był uzyskać dodatkowa, pisemną zgodę pracownika.

Zaniechanie pracodawcy w tym zakresie skutkowało zatem tym, iż powódka nie otrzymała należnego jej wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w wysokości łącznej 450 zł ( szczegółowe wyliczenie w tym zakresie Sąd przedstawił w części faktycznej uzasadnienia ).

Analizując materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy Sąd doszedł również do wniosku, iż uprawnionym było żądanie zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Podstawą prawną roszczenia powódki o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest przepis art. 171 k.p. § 1 k.p.. Zgodnie z tą regulacją w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Prawo do wyżej wymienionego ekwiwalentu pracownik nabywa w dniu rozwiązania stosunku pracy, tak więc w tym dniu niewykorzystany urlop wypoczynkowy bieżący czy też zaległy nie może być udzielony w naturze i przekształca się w prawo do świadczenia pieniężnego . Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop określają zaś przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop ( Dz. U. 1997 nr 2, poz.14, z późn. zm.). Przepisy tego rozporządzenia nie wprowadzają różnych sposobów obliczania ekwiwalentu w zależności od tego, czy dotyczy to urlopu bieżącego, czy też urlopów za lata poprzednie przed ustaniem stosunku pracy. Obliczając ekwiwalent Sąd uwzględnił wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premię i należny dodatek funkcyjny.

Stąd też Sąd po przeprowadzeniu stosownych działań matematycznych uznał , iż z tego tytułu powódka winna był otrzymać od pozwanego dodatkowo kwotę 769,25 zł ( szczegółowe wyliczenie przedstawiono w części faktycznej uzasadnienia ).

Sąd podzielił również zapatrywanie powódki , iż od zasądzonych kwot przysługują jej co do zasady odsetki ustawowe.

I tak jeśli zatem chodzi o kwoty zasądzone tytułem niedopłaty w wynagrodzeniu i w zakresie zasiłku chorobowego należą się one wyłącznie za okres opóźnienia w zapłacie (art. 481 k.c. w zw. z art. 455 k.c. i art. 300 k.p.). Zgodnie z umową o pracę wynagrodzenie miało być płatne do 25 - tego dnia każdego miesiąca. Po myśli przepisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w tym samym terminie pracodawca miał wypłacać powódce zasiłek chorobowy. Zatem roszczenie powódki o zapłatę brakującej części wynagrodzenia i zasiłku chorobowego stawało się wymagalne dnia następnego tj. 26 każdego miesiąca . Regułę tę należy również odnieść do kwot, które pracodawca bez stosownego umocowania potrącał z wynagrodzenia powódki tytułem wkładu do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. Stąd też odsetki od kwota zasądzonych z tego tytułu winny być liczone od dnia następnego po dniu, w którym powinno być wypłacone wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy w prawidłowej wysokości, a nie jak oczekiwała tego powódka od dnia faktycznego ich potrącenia .

Z kolei jeśli chodzi o odsetki od kwoty zasądzonej tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (769 zł ) o odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p., uznając, że pozwana powinna w całości rozliczyć się z powódką w zakresie ekwiwalentu równocześnie z zakończeniem stosunku pracy. Skoro pozwana nie uczyniła tego z dniem ustania stosunku pracy tj. 12 kwietnia 2011r. popadła w opóźnienie od dnia następnego tj. od dnia 13 kwietnia 2015r. .

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w pkt I i II sentencji.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności (punkt III) znajduje oparcie w art. 477 2 § 1 k.p.c. , zgodnie z którym zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

SSR Tomasz Klimczak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Majchrzak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Choszcznie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Tomasz Klimczak
Data wytworzenia informacji: